ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอวารินชำราบ

ร่วมรับการตรวจติดตามนิเทศงานการดำเนินการตามภารกิจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประ…

[ 19-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากสำนักงานปลัด

[ 19-02-2561 ] Hits:4

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหั…

[ 16-02-2561 ] Hits:5

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

[ 15-02-2561 ] Hits:5

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมา…

[ 13-02-2561 ] Hits:5

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายห้องเล็ก

ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการปฎิบัติงานทุกวันจันทร์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ…

[ 12-02-2561 ] Hits:16

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ติดต่อเรา

Share

งานบริการส่วนรวม

1. สำนักงานปลัด เบอร์โทรศัพท์ 045-855251-2

 • 1.1 งานบริหารงานทั่วไป
 • 1.2 งานนโยบายและแผน
 • 1.3 งานบริหารงานบุคคล
  • - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  • - แผนพัฒนาสามปี
  • - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • 1.4 งานกฏหมายและคดี
 • 1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์โทรศัพท์ 045-855253

2. กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ 045-855255

 • 2.1 งานการเงิน
 • 2.2 งานบัญชี
 • 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
 • 2.4 งานพัสดุและทรัพย์สิน
 • 2.5 งานทะเบียนพาณิชย์
 • 2.6 งานแผนที่ภาษี

3. กองช่าง เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 3.1 ฝ่ายก่อสร้าง
 • 3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
 • 3.3 ฝ่ายผังเมือง
 • 3.4 งานประสานสาธารณูปโภค

4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ 045-855252

 • 4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • 4.2 ด้านโรงเรียน
 • 4.3 ด้านศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี
 • 4.4 ด้านกีฬา
 • 4.5 ด้านสภาเด็กและเยาวชน

5. กองสวัสดิการสังคม เบอร์โทรศัพท์ 086-4600806

 • 5.1 ด้านสวัสดิการสังคม
 • 5.2 งานสังคมสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ
 • 5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

พิกัด/แผนที่ GPS