ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

ประกาศสอบคัดเลือก

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0 8646 00805 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็ปไซต์ของ อบต. www.bungwai.go.th

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 8 เม.ย. 2558 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 จำนวน  1  อัตรา นั้น   

 

     บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้น และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จึงขอกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ดังปรากฎตามเอกสารนี้

 

   จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ได้ที่นี่...

 

     ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 8 เม.ย. 2558 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม ระดับ 6 จำนวน  1  อัตรา นั้น  

     บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่

          1. นางสาวชญาดา เพ็ญสุข นักวิชาการศึกษา 6ว สังกัด อบต.หนองขอน
          2. นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ นักพัฒนาชุมชน 6ว สังกัด อบต.บุ่งหวาย

     จึงแจ้ง มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ที่นี่...

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 

     อาศัยอำนาจตามความแห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่  24  ตุลาคม 2545  และข้อ 91  ข้อ  99  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่  26 มกราคม  2558  จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6) จำนวน  1  อัตรา มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่...

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกสอบเปลี่ยนสายงานฯ ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถที่ใช เฉพาะตําแหนง(ภาค ข) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนนักงานส่วนตําบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 2)

   ประกาศยกเลิก การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนนักงานส่วนตําบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 ประจำปี 2556

   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนนักงานส่วนตําบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มจากระดับ 1 และระดับ 2 เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 
 
Powered by Phoca Download