ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.9 บ้านห่องชัน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9

ลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชา…

[ 28-02-2561 ] Hits:34

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี2561 ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ร่วมประชุมและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประ…

[ 27-02-2561 ] Hits:44

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 26-02-2561 ] Hits:40

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.10

ลงพื้นที่รับสมัครผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ณ ศาลาประชาคม ม.…

[ 23-02-2561 ] Hits:33

 ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ม.10 ,13 และม.20 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 10

ร่วมลงพื้นที่ออกบริการโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อบริการ…

[ 23-02-2561 ] Hits:33

 ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบวัดและในบริเวณวัดบ้านโนนน้อย

ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยห…

[ 23-02-2561 ] Hits:34

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

หนังสือราชการของ อบต.

     ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จะดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยขน์ ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวและเป็นแนวทางเลือกหนึ่งในนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยจะจัดการฝึกอาชีพ จำนวน 4 กิจกรรมอาชีพ รายละเอียดดังนี้
    1. การสานตะกร้าจากพลาสติก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 25 คน กำหนดจัด
อบรมระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 2 วัน
    2. การทำดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัดอบรม 
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 ระยะเวลา 2 วัน
    3. การทำข้าวทอดแหนมคลุก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัด
อบรม ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน
    4. การทำพวงกุญแจของชำร่วย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน กำหนดจัดอบรม 
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2561 ระยะเวลา 1 วัน จัดอบรมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

     ผู้สนใจ/ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมอบรม สามารถส่งใบแจ้งความประสงค์ในการเข้าอบรมที่กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ภายใน วันที่ 5 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-4600806 ดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่ ....http://www.bungwai.go.th

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ เรื่อง รับสมัคผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสานที่แนบท้ายมานี้....

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.bungwai.go.th

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการรายงานผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.bungwai.go.th

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี พ.ศ.2560 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 ณ ศาลากลางประชาคมประจำหมู่บ้าน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561 ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bungwai.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยมุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง คุณภาพของบุคลากร ทุกระดับปฏิบัติตาม เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รับชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

 
 
Powered by Phoca Download