ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงาน

[ 15-01-2561 ] Hits:3

 ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและเกร็ดความรู้ประจำวันจากกองคลัง

[ 15-01-2561 ] Hits:4

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านโนนบอนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:4

 ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

ร่วมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านดอนชาดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

[ 12-01-2561 ] Hits:2

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

พิธีเปิดงานโครงการจัดงานนิทรรศการทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ องค์การบริหารส่ว…

[ 12-01-2561 ] Hits:2

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

ต้อนรับจากแทนธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2561

[ 11-01-2561 ] Hits:3

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงานการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อยู่ในระดับใด ?

มาก - 40%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 20%

Total votes: 5
The voting for this poll has ended on: 31 ธ.ค. 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

หนังสือราชการของ อบต.

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.bungwai.go.th

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการรายงานผลดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.bungwai.go.th

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื่องน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนการตรวจสอบระยะยาวตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561- พ.ศ.2564 ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.bungwai.go.th/ 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี พ.ศ.2560 โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 ณ ศาลากลางประชาคมประจำหมู่บ้าน 

      องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2561 ได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bungwai.go.th

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยมุ่งส่งเสริม เสริมสร้าง คุณภาพของบุคลากร ทุกระดับปฏิบัติตาม เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รับชั่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

    องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ขอประชาสัมพันธ์ เนื้องจากในวันที่ 23 กันยายน 2560 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวารินชำราบจะดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการขั่วคราว มีรายละเอียดดังนี้

        1. ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00น.

         2.ตั้งแต่เวลา 12.30 -13.00 น.จะปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าบริเวณสถานที่ บ้านโนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อระฆัง เนื้อทองสัมฤทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเตรียมการรับ-ส่งเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติขอให้ดำเนินการดังนี้ 

    1.ตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในเคหะสถานที่ทำการต่างๆ สิ่งก่อสร้าง ปลดป้ายโฆษณา และตกแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทางตามเส้นทางเสด็จฯ ให้เกิดความเรียบร้อย
    2.ควบคุมดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงพาหนะในพื้นที่รายทางมิให้กีดขวางเส้นทางเสด็จทุกกรณีในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
    3.จัดเก็บขยะมูลฝอยและประชาสัมพันธ์ห้ามเผาสิ่งใดๆ ตามเส้นทางเสด็จ
    4.จัดเตรียมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ให้พร้อม

 
 
Powered by Phoca Download