1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงสร้างการบริหารงานบุคคล

Share on Facebook
   องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  ออกเป็น 4  ส่วนสำคัญๆ และมีบุคลากรตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา

    

1. สำนักงานปลัด ประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 13 คน


    หัวหน้าสำนักงานปลัด จำนวน 1 อัตรา
    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 - 5 จำนวน 1 อัตรา
    นักพัฒนาชุมชน 3-5 จำนวน 1 อัตรา
    บุคลากร 3-5 จำนวน 1 อัตรา
    เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูล(พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยงานธุรการ(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    คนสวน(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    คนงานเกษตร(พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานขับรถขยะ(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานดับเพลิง(พนักงานจ้างทั่วไป)  จำนวน 1 อัตรา
    นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
           
    อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล   และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

2. ส่วนการคลัง ประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 6 อัตรา


    หัวหน้าส่วนการคลัง จำนวน 1 อัตรา
    เจ้าพนักงานพัสดุ  2-4   จำนวน 1 อัตรา
    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4 จำนวน 1 อัตรา
    เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  1-3 จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
       
    อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น  ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  งบแสดงฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำ    งบทดลองประจำเดือน  ประจำปี   งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย      

3. ส่วนโยธา ประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 7 อัตรา


    หัวหน้าส่วนโยธา จำนวน 1 อัตรา
    นายช่างโยธา 2 - 4    จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานสูบน้ำ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานสูบน้ำ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน     1 อัตรา
    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยช่างโยธา(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา        
                 
    อำนาจหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ   งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย  

4. ส่วนการศึกษา ประกอบด้วยบุคลากร จำนวน 6 อัตรา


    นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งหวาย    จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งหวาย    จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งหวาย    จำนวน 1 อัตรา
    ผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุ่งหวาย    จำนวน 1 อัตรา
    พนักงานจ้างทั่วไป (ช่วยงานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา

    อำนาจหน้าที่ มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 

เมนูหลัก

ติดตามเราบน Facebook