“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอนุชา วงศ์ห่วง กำนันตำบลบุ่งหวาย ร่วมเป็นเกียรติเปิดถนนสายบ้านท่าเมืองใหม่ ตำบลห้วยขะยุง -บ้านท่าลาดตก ตำบลท่าลาด และให้การต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และพร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลห้วยขะยุง สมาชิกสภา รวมทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลห้วยขะยุง ตำบลท่าลาด หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพื้นที่ใกล้เคียง นายปิยะ วงศ์คำเหลา ส.อบจ.เขต 2 อำเภอวารินชำราบ ให้การต้อนรับ นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดถนนสายบ้านท่าเมืองใหม่ ตำบลห้วยขะยุง–บ้านท่าลาดตก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเปิดถนนสายนี้จะส่งผลดีต่อประชาชนของตำบลห้วยขะยุงและตำบลท่าลาดที่ใช้ถนนเส้นทางนี้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางไปมาติดต่อค้าขายระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของทั้งสองตำบล ร่วมถึงการไปมาหาสู่กันระหว่างเครือญาติ เพื่อนพ้องก็จะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Comments powered by CComment

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.9% Thailand
United States 15.0% United States

Total:

4

Countries
011449
Today: 5
Yesterday: 26
This Week: 175
Last Week: 178
This Month: 610
Last Month: 648