“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

Supat

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

Supat

นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พนักงานส่วนตำบล

พนักงานส่วนตำบล

porramaporn 1

นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

Empty Personnal

นางสาวฐิติกาญจน์ บัวบก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

worrapol 2017

จ่าสิบเอกวรพล คะเณศรี

นิติกรชำนาญการ

sitthichai 2017

พันจ่าเอกสิทธิชัย ทุมวงษ์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

Pimlapat

นางสาวพิมพ์ลภัทร มากดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

janthima 2017

นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Radaorn

นางสาวรดาอร มีหิริ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

wisanu 2017

สิบเอกวิษณุ แก่นกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

natthawan 2017

นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

rujira 2017

นางสาวรุจิรา พรมลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

phanaporn 2017

นางสาวภนพร ธะดานิล

คนงานทั่วไป

watthanapong 2017

นายวัฒนพงษ์ อุตรา

คนงานทั่วไป

Empty Personnal

นายวิรพล อัฐปั้น

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

phattharapong 2017

นายภัทรพงษ์ กิจธรรม

พนักงานดับเพลิง

apichat 2017

นายอภิชาติ อุตรา

พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

Empty Personnal

นายบุญเทียม แว่นสีดา

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)

Empty Personnal

นายสุชาติ    เจริญเชาว์

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

Kitsanathon

นายกฤษณธร ศรีลาทิพย์

นักการภารโรง

Empty Personnal

นายอุดร วรรณสิม

คนสวน

Empty Personnal

นางสาวสุมัจฉา ไกรกล

คนงานทั่วไป(ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

Text Here

พนักงานเก็บขยะ

Empty Personnal

นายคำเต็ง   ขจรฟุ้ง

 พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.9% Thailand
United States 15.0% United States

Total:

4

Countries
011448
Today: 4
Yesterday: 26
This Week: 174
Last Week: 178
This Month: 609
Last Month: 648