“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

Supat

สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 087 - 9628617

Patcharawat

นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.085-3149978

ผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่าย

Banlukan 2

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

โทร.081-1178233

Lachin

นายลาชินทร์ ตูมสี

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร. 061-4329004

Akarapong

นายอัครพงษ์ ศิริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

Janthana

นางจันทนา ภูมีคำ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

โทร.091-5514661

Natpapat

นางสาวณัฐปภัสร์ อุทธการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร.063-8746592

หน่วยตรวจสอบภายใน

Lampoon

นางลำพูล บุญอุ้ม

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ

โทร.089-2091417

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 84.9% Thailand
United States 15.0% United States

Total:

4

Countries
011449
Today: 5
Yesterday: 26
This Week: 175
Last Week: 178
This Month: 610
Last Month: 648