Print this page

ประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ บริเวณโดมจอดรถเอนกประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่่วนราชการ สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการฯได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน