Print this page

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง งดให้รับ สินบน หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 086-4600806