Print this page

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันและองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการคัดแยกขยะ ตามประกาศเจตนารมณ์อำเภอคุณธรรม