Print this page

เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ********************************************* ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย) 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับลงทะเบียน ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หรือสถานที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวัน เวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕64 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ 2. ใบมอบอำนาจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 08-6460-0806 , 045-855-255