Print this page

ประชุม ประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนมกราคม 2564เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย