Print this page

กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน

     วันที่ 21 มกราคม 2562 กิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และเกร็ดความรู้จากกองคลัง