ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข  

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ แปลงปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะหนองหอ  

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานีซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการ หน่อยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจัดทอดผ้ากฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี ซึ้งจะหมุนเวียนให้แต่ละตำบลผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดบุ่งหวาย หมู่7 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ  

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ********************************************* ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย) 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับลงทะเบียน ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หรือสถานที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวัน เวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕64 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ 2. ใบมอบอำนาจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 08-6460-0806 , 045-855-255  

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมน้อมรำลึก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยมี นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกันและองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านการคัดแยกขยะ ตามประกาศเจตนารมณ์อำเภอคุณธรรม  

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1ทศวรรษ บทเรียนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ สู่ พชอ.สังคมผู้สูงวัย " กายฟิต จิตดี มีออม" และเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้การพัฒนาระบบผู้สูงวัย ของช่างชุมชนตำบลบุ่งหวายเพื่อรองรับผู้สูงวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ