ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 มีกิจกรรมดังนี้ - พิธีลงนามถวายพระพรฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย - ปล่อยปลา ณ หนองน้ำสาธารณะ (หนองหอ) - ปลูกต้นไม้บริเวณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรตำบลบุ่งหวาย โดยนายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบุ่งหวายได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว hr id="system-readmore" />

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นายกฤษณะ ผลพล ประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาได้เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบุ่งหวาย กลุ่มอาชีพ ผักขะแยง ใบบัวบก นาบัว และหาดท่าโฮง ณ ชุมชนบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี hr id="system-readmore" />

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.บุ่งหวายเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านตามโครงการปรับสภาพและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562 ให้กับนายประมูล คำงาม บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่13 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 

 

     วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวายร่วมกิจกรรมลงนาม งด ลด ละ เลิก เหล้า และบุหรี่ในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสงกรานต์ คงนิล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้รับมอบหมายจากท่านนายกอบต.บุ่งหวายเป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านตามโครงการปรับสภาพและสิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2562 ให้กับนายประมูล คำงาม บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่13 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยได้รับงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ hr id="system-readmore" />

     วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลบุ่งหวาย ได้พาคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ ดูงานกลุ่มอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ชุมชนบ้านบุ่งหวาย hr id="system-readmore" />

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านห่องชัน ม.9 hr id="system-readmore" />

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมประชุมสัญจรหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอวารินชำราบเข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ hr id="system-readmore" />

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ