Print this page

วัดป่านานาชาติ

     วัดป่านานาชาติ เป็นวัดป่าสายวัดหนองป่าพง ที่ตั้งอยู่ในบ้านบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อปี 2518 โดยพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยเป็นภาษาอังกฤษ จนสามารถที่จะออกบวชเป็นพระภิกษุและปฏิบัติ ตามข้อวัตรสายวัดป่า เผยแผ่ศาสนาในวัดสาขาที่อยู่ต่างประเทศได้ ปัจจุบัน พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดป่านานาชาติที่อยู่ในเมืองไทย ทั้งหมดมีประมาณ 40 รูป รวมประมาณ 20 สัญชาติ มีเจ้าอาวาสมาที่เป็นชาวต่างชาติทั้งหมด 7 รูป ได้แก่ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ชาวอเมริกัน ปี 2518-2519 พระอาจารย์ปภากโร ชาวอเมริกัน ปี2520-2521 พระอาจารย์ชาคโร ชาวออสเตรเลีย ปี2522 – 2524 พระอาจารย์ปสันโน ชาวแคนาดา ปี2525-2539 พระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษ ปี2540 – 2544 พระอาจารย์ญาณธัมโม ชาวออสเตรเลีย ปี2545-2550 และพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) ชาวเยอรมัน ปี2551 - ปัจจุบัน