Print this page

ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยตำบลบุ่งหวาย กระบือเผือก (ควายดอน)

     ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยตำบลบุ่งหวาย กระบือเผือก (ควายดอน) บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ม.1 ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีจำนวน 10 ตัว แยกเป็น เพศผู้ 4ตัว เพศเมีย 6 ตัว เพื่ออนุรักษ์ควายไทย