Print this page

“สะพานข้ามทุ่ง (ขัวฮักขัวแพง) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย”

     “สะพานข้ามทุ่ง (ขัวฮักขัวแพง) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยธรรมชาติ ซึ่งได้ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสามัคคีสร้าง “สะพานข้ามทุ่ง (ขัวฮักขัวแพง) สามัคคีตำบลบุ่งหวาย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างสะพานบุญให้พระสงฆ์ได้เดินบิณฑบาตทุกเช้า เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อเป็นสถานที่เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุ เยาวชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี โดยสะพานแห่งนี้ได้สร้างจากเงินบริจาคและแรงงานจิตอาสาของชาวบ้าน ( โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ) hr id="system-readmore" />