×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-11-10-2020
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/bungwai/domains/bungwai.go.th/public_html/Bungwai/Gallery/activity-14-10-2020
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-11-10-2020
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Bungwai/Gallery/activity-14-10-2020

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ประจำเดือนมกราคม 2564เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria6e3d99e699

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 พนักงานส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้เข้าร่วมประชุมสัญจร ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ศาลากลางบ้าน ม .16  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria68354125a4

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) และงานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์พระประทุมราชสุริยวงษ์(เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  {gallery}activity-11-10-2020{/gallery}

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriab367b8d84f

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในตำบลบุ่งหวาย ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ แปลงปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสวนสาธารณะหนองหอ  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleriaa532961458

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ร่วมพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในศาลจังหวัดอุบลราชธานี และศาลแขวงอุบลราชธานีซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้ทำขึ้นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย 14 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ศักดิ์ อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria527944087d

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีอำเภอวารินชำราบ ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนราชการ หน่อยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจจัดทอดผ้ากฐินสามัคคีเป็นประจำทุกปี ซึ้งจะหมุนเวียนให้แต่ละตำบลผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดบุ่งหวาย หมู่7 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ  
View the embedded image gallery online at:
https://bungwai.go.th/our-news/activity-pr#sigProGalleria1136b3c669

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 - วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ********************************************* ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โดยเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย) 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 1.3 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เอกสารหลักฐานการลงทะเบียน และช่วงเวลาการรับลงทะเบียน ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย หรือสถานที่กำหนด ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เฉพาะวัน เวลาราชการ) เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (๑ ตุลาคม ๒๕64 เป็นต้นไป) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) หมายเหตุ กรณีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ / ผู้รับมอบอำนาจ 2. ใบมอบอำนาจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โทร. 08-6460-0806 , 045-855-255  {gallery}activity-14-10-2020{/gallery}

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ