Print this page
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 11:36

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน