Print this page
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561 11:40

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเชิงสถิติ ด้านต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน