Print this page
วันอังคาร, 01 พฤษภาคม 2561 13:38

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลประโยชน์ทับซ้อน ช่อสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน