Print this page
วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 14:21

ประกาศการรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ที่เปิดรับสมัคร  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th