วันอังคาร, 19 พฤษภาคม 2563 11:37

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563ชุดที่4

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นที่เห็นตามสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษี แต่ละรายทราบภายในเดือนพฤศจิกายน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วและได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปี 2563 ชุดที่ 4 (ลำดับที่ 991ถึง 1001) จึงขอให้เจ้าของผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้ หากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าวให้ถูกต้องภายใน 15 วัน ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ในวันเวลาราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสาร ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ https://www.bungwai.go.th

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ