Print this page
วันจันทร์, 24 สิงหาคม 2563 09:21

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคล ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ซึ่งจากเดิมได้กำหนดการคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป และจะประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 7 กันยายน 2563 นั้น ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย   ประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th