Print this page
วันจันทร์, 12 ตุลาคม 2563 16:16

ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ประกาศ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th