Print this page
วันศุกร์, 25 กันยายน 2563 14:21

ประกาศ คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ในการอนุญาตใช้รถส่วนกลางของอบต.บุ่งหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย      ประกาศ คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ในการอนุญาตใช้รถส่วนกลางของอบต.บุ่งหวาย  ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th