Print this page
วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 16:24

ประกาศรับสมัครนักกีฬาและการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    ได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดตำบลบุ่งหวาย ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562 จึงขอประกาศ   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th