Print this page
วันอังคาร, 03 กันยายน 2562 10:06

ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย    อำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์รับโอน(ตามกรอบย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 ) ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา   ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้ และผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียนเพิ่มเต็มได้ที่ https://www.bungwai.go.th