สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสุพัฒน์ ทีคำปา

ประธานสภา

นายจันที โทคำเวช

รองประธานสภา

พ.จ.อ.เทพมงคล เจริญนิช

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายสุทธิพงศ์ จงรักษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายธงชัย บุราไกร

ส.อบต. หมู่ที่ 1

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายคำม้วน คำศรีสุข

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมบัติ มาลาสาย

ส.อบต. หมู่ที่ 3

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางยุวลีรัตน์ โททัย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางสังวาล ป้องคำกวย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายอนุสรณ์ สลักลาย

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายสาคร จันทวี

ส.อบต. หมู่ที่ 5

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 18

นายพงษ์ ศรีภา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายวินัย ทองคำพงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายประทีป แซ่ฉิน

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสิงหา อะโนลี

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายแสวง สมจันทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายถวัลย์ รอดคำทุย

ส.อบต. หมู่ที่ 9

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทองจันทร์ ดำริห์

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายสุพัฒน์ ทีคำปา

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายพัชรวัฒน์ คำภูมี

ส.อบต. หมู่ที่ 11

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นนายประเสริฐ มิ่งขวัญ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายสมหวัง ทาประจิตร

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นางอรุณ ดวงดี

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายรัศมี คุณาอน

ส.อบต. หมู่ที่ 13

นายวิชัย ศรีลาภา

ส.อบต. หมู่ที่ 14

นายสมบัติ จันพวง

ส.อบต. หมู่ที่ 14

นายสาคร สีทากุล

ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายหมาน พวงเขียว

ส.อบต. หมู่ที่ 15

นายประหยัด พิมพ์ชาย

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายสมชาย ตรีรักษา

ส.อบต. หมู่ที่ 16

นายธีะศักดิ์ รอดคำทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 17

นายฮอง ทาประจิตต์

ส.อบต. หมู่ที่ 17

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 18

-ว่าง-

ส.อบต. หมู่ที่ 18

นายจันที โทคำเวช

ส.อบต. หมู่ที่ 19

นายอ๊อด ตริรักษา

ส.อบต. หมู่ที่ 19

นายสุวิทย์ เอนกโชค

ส.อบต. หมู่ที่ 20

นายถวิล แก้วอนันต์

ส.อบต. หมู่ที่ 20

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ