<!— Header —->

กองคลัง

<!— Rows 1 —->

นางกาญจน์ติมณฑน์   สารสมัคร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 <!— Header 1 —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวสุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายสยาม วงศ์นามเถาว์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

<!— Rows 3 —->

นางสุจิตรา แสนทวีสุข

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 4 —->

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

คนงานทั่วไป (ช่วยงานการเงิน)

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ)

นางสาวชัชชษา นุพันธ์

คนงานทั่วไป

<!— Rows 5 —->

นายอิทธิพล อมรสิน

คนงานทั่วไป (ช่วยงานจัดเก็บรายได้)

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ