กองคลัง

นางสาวเพชรรัตน์ ปิ่นอนันต์สกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวสุดารัตน์ วิสาพล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0929969547

นายสยาม วงศ์นามเถาว์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวศิริพัฒนา ทองลือ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุจิตรา แสนทวีสุช

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภาวนา ถุงคำแก้ว

ช่วยงาน(การเงินและบัญชี)

นางสาวนิตติยา ศรีลาภา

ช่วยงาน (พัสดุ)

นายอิทธิพล อมรสิน

ช่วยงาน (จัดเก็บรายได้)

นางสาวชัชชษา ศรีอุบล

ช่วยงานทั่วไป

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ