สำนักงานปลัด

พันจ่าตรีบรรลุกาล เวียงคำ

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวปรมาพร ศรีจันทร์อ่อน

นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการ

นางสาวรัตชะดา กุลเกลี้ยง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกรองแก้ว ทองถม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกวรพล คะเณศรี

นิติกรปฏิบัติการ

พันจ่าเอกสิทธิชัย ทุมวงษ์

นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาวจันทร์ทิมา หาญชาติ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สิบเอกวิษณุ แก่นกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวณัฐวรรณ สุระพัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

- ว่าง -

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นายเทวฤทธิ์ หอมอ่อน

คนงานทั่วไป (ช่วยงานนิติกร)

นางสาวรุจิรา พรมลี

คนงานทั่วไป (ช่วยงานบันทึกข้อมูล)

นายวัฒนพงษ์ อุตรา

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

นางสาวภนพร ธะดานิล

คนงานทั่วไป

นายอภิชาติ อุตรา

พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพ)

- ว่าง -

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกน้ำ)

นายกันสอน ครองยุทธ

พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้)

นายบรรชัย สลักลาย

พนักงานขับรถยนต์ (บรรทุกขยะ)

นายภัทรพงษ์ กิจธรรม

พนักงานดับเพลิง

นายกฤษณธร ศรีลาทิพย์

นักการภารโรง

นายสง่า ประทาน

คนสวน

Poll

ความพึงพอใจของประชาชนชาวตำบลบุ่งหวาย ต่อผลการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละประเภทอยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ