Print this page
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่งหวาย

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 19 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 222,000 บาท