Print this page
วันศุกร์, 06 กรกฎาคม 2561 15:18

ราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องซัน หมู่ที่ 18 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - วัดป่าหนองควาย) ตำบลบุ่งหวาย

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องซัน หมู่ที่ 18 (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - วัดป่าหนองควาย) ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 360,000 บาท