Print this page
วันจันทร์, 02 กรกฎาคม 2561 16:25

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านห่องชัน จากถนนคอนกรีตเสริมเดิม-วัดป่าดงหนองหวายกำหนด

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.9 บ้านห่องชัน จากถนนคอนกรีตเสริมเดิม-วัดป่าดงหนองหวายกำหนด ตามแบบแปลนอบต.บุ่งหวายกำหนด  ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 ก.ค. 2561 เป็นเงิน 360,000 บาท