“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

banner nayok 2022 e

 

e Service

 

complain

 

coruption complain

 

hr complain

no gift policy

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้จัดทำแบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ...

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร

button กิจกรรม

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมใน"โครงการธนาคาร ควายใหญ่...

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัดอบต.บุ่งหวาย พร้อมด้วย...

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยนายนำพล สมพันธ์เพ็ง...

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายมอบหมายให้ นายวิศรุต ภูเกิด...

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเสถียร รักษารอด นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย รับมอบใบประกาศนียบัตรเชิดชู...

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ...

กิจกรรมอื่นๆ

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 3. ศูนย์บริการร่วม

ดูทั้งหมด>>

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" คืออะไร ?

 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน)
 • มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ
 • มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
 • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม.
 •  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
"ศูนย์บริการร่วม" คืออะไร ?
 • จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 • จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • จัดเก็บภาษีป้าย
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 • ช่วยเหลือสาธารณภัย
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 • แจ้งเกิด
 • แจ้งตาย
 • ย้ายที่อยู่
 • กำหนดเลขที่บ้าน
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขออนุญาตจดตั้งตลาด
 • การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 • การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ
 • การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่
 • การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป

การดูแลระบบสาธารณูปโภคในตำบลบุ่งหวาย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4,5,6,7,12,14

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1,13,14,17

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.20 น.คณะผู้บริหารและ นายช่างโยธาได้ลงพื้นที่สำรวจถนนที่มีน้ำท่วมขังเเละเป็นหลุมเป็นบ่อ ณ หมู่ 8...

Text Here

ปฏิทินวันหยุดในไทย

Facebook

 

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 86.4% Thailand
United States 13.6% United States

Total:

3

Countries
010185
Today: 10
Yesterday: 18
This Week: 28
Last Week: 106
This Month: 520
Last Month: 523

Gallery ภาพถ่ายสถานีรถไฟบุ่งหวาย

ข่าวเด่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ