“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 1. การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกันตามมาตรฐานตำแหน่ง 2558
 2. กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งสายวิทยาศาสตร์ฯ 2557
 3. แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งในระดับสูงขึ้น 2561
 4. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก 2558
 5. ประกาศก.อบต.อุบล การรับโอน การโอน (ฉบับ 5) 2562
 6. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ฯ 2561
 8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2564
 9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งประเภททั่วไป วิชาการ 2561
 10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกและแต่งตั้งฯ สายวิทยาศาสตร์ 2562
 11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 12. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะ (ว PA) 2565

 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 1. การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสุ่ระบบแท่ง 2558
 2. การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2550
 3. การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ 2549
 4. ซ้กซ้อมการโอน ย้าย
 5. ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562
 6. ประกาศ ก.อบต.จังหวัด (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม)
 7. ประกาศ ก.อบต.อุบล มฐ.ทั่วไปพนักงานจ้าง
 8. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 9. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล 2545
 10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม)

(3) การพัฒนาบุคลากร

 1. การกำหนดหลักสูตรพัฒนาและปฐมนิเทศพนักงานส่วนท้องถิ่น
 2. ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 1. คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน
 2. คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร
 3. คู่มือสมรรถนะหลัก
 4. แบบประเมินเลื่อนขั้นของข้าราชการ 2559
 5. ประกาศ-ก.จังหวัด-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 6. ประกาศ-ก.อบต.จ.อบ.-เกี่ยวกับการกำหนดโควต้า 2558
 7. ประกาศ-ก.อบต.อบ.-เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558
 8. ประกาศการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 2558
 9. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ฉบับที่ 2)

(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 1. การจ่ายค่าตอบแทน จนท ปฏิบัติงานใน อบต ฉบับ 2
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ปี 2558
 3. กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) 2561
 4. คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ 2560
 5. ประกาศ ก อบต การให้ได้รับเงินเดือน 2558
 6. ประกาศ ก อบต อุบล เงินเพิ่มการครองชีพฯ (ฉบับ 2) 2558
 7. ประกาศ ก.อบต.อุบลฯ หลักเกณฑ์การสอบสวน
 8. ประกาศ ก.อบต.อุบลฯ หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ
 9. ประกาศ ก.อบต.อุบลฯ หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ 58
 10. ประกาศการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับ 3 2561
 11. ประกาศหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนตำบล
 12. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 2560
 13. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ฯ 2546
 14. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ 2563 
 15. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนฯ ฉบับ 5
 16. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน (ฉบับที่ 3) 2563
 17. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) 2562