“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 อบต.บุ่งหวายเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ เกร็ดความรู้ประจำวันจันทร์ จากสำนักปลัด