“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

thzh-CNen

no gift policy

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการออกบริการประชาชน การรับคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ตามรายละเอียดแนบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน ร้องทุกข์ และกล่าวโทษ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อสอบถาม โทร. : 04524054 ต่อ 215 มือถือ : 06 2601 3425 ID Line : ubtjc.215 FB : ไกล่เกลี่ยจากบ้านกับศาลเยาวชนฯ

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำร่องบ้านบุ่งหวาย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ประจำปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 1...

button กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายร่วมกับคณะทำงานทีมวิจัย คณะรัฐศาสตร์...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมคณะ เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2566 ณ...

นายก อบต.บุ่งหวาย , ปลัด อบต.บุ่งหวาย ,ผู้อำนวยการกองช่าง ,หัวหน้าสำนัก ปลัด พร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของ อบต.บุ่งหวาย...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง ประจำปีการศึกษา 2566...

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ คือ...

กิจกรรมอื่นๆ

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 3. ศูนย์บริการร่วม

 วันที่

รายการ

1 มี.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ บ้านห่องชัน สายทาง บ้านนางอรัญญา ถึง ห้วยผับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ ๑ เส้นรอบหนองหอ ถึง แยกบ้านนายวิชัย จันทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.พ.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ.2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 เส้นรอบหนองหอ ถึงแยกบ้านนายวิชัย จันทวีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.พ.2566 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านห่องชัน สายทางบ้านนางอรัญญาถึงห้วยพับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๖ เส้นรอบสนามกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายแสวง ถึง บ้านนายทองคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ สายทางบ้านนายศิริชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลงานปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ (กองช่าง) ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค.2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นจาก ถนน ๒๒๖ ถึง ทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  

 

"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร" คืออะไร ?

 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
 • มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 • มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เฉพาะที่ให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชน
 • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน)
 • มาตรา 9 (2) นโยบายและการตีความ/ผลการหารือ
 • มาตรา 9 (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินงาน
 • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
 • มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่อ้างอิงถึงราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 • มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนจัดทำบริการสาธารณะ สัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรา 9 (7) มติ ครม. หรือ มติคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติ ครม.
 •  มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
"ศูนย์บริการร่วม" คืออะไร ?
 • จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 • จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • จัดเก็บภาษีป้าย
 • ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 • สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 • ช่วยเหลือสาธารณภัย
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
 • แจ้งเกิด
 • แจ้งตาย
 • ย้ายที่อยู่
 • กำหนดเลขที่บ้าน
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (ครั้งแรก)
 • ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเดิมหมดอายุ)
 • การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขออนุญาตจดตั้งตลาด
 • การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
 • การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาถารณะ
 • การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รายใหม่
 • การรับแจ้งและยืนยันการมีชีวิตเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณถัดไป

การดูแลระบบสาธารณูปโภคในตำบลบุ่งหวาย

งานไฟฟ้ากองช่างได้ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.4 ,ม.7 ม.18และม.19

งานไฟฟ้าของกองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1,8,10,11,20

วันที่ 21 เมษายน 2566 งานไฟฟ้าของกองช่างได้ออกดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1

Text Here

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่
โครงการฝึกอบรม เรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 กสว. มท 0820.2/ว834 22/02/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว832 22/02/2566
ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ กสว. มท 0820.3/ว809 21/02/2566
 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  กสว.  มท 0820.3/ว810  21/02/2566
 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  สน.คท.  มท 0808.2/ว806  21/02/2566

ดูทั้งหมด

ปฏิทินวันหยุดในไทย

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 81.8% Thailand
United States 18.1% United States

Total:

4

Countries
013126
Today: 45
Yesterday: 34
This Week: 45
Last Week: 255
This Month: 800
Last Month: 712

Gallery ภาพถ่ายสถานีรถไฟบุ่งหวาย

ข่าวเด่น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ